Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: header

 

 

 

 

Privacyverklaring:

 

EHBO vereniging Oirschot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens EHBO vereniging Oirschot:

   Secretariaat:  

   Mail: secretaris Lia van Gestel secretaris@ehbo-oirschot.nl

   http://www.ehbo-oirschot.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

   EHBO vereniging Oirschot, hierna te noemen “de vereniging” verwerkt de door u aangeleverde    

   persoonsgegevens.

   Deze verkrijgen wij door middel van het daarvoor bestemde aanmeld formulier.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken vanaf aanvang lidmaatschap zijn:

   -Voor- en achternaam

   -Adres gegevens

   -Telefoonnummer

   -E-Mailadres

 

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   -Jaarlijkse facturering

   -Mededelingen per e-mail, aangaande verenigingszaken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

   De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

   De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden   

   verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

   De vereniging verstrekt uitdrukkelijk geen gegevens.

   Mocht het om een dringende reden nodig zijn om uw gegevens met derden te delen, dan zal daarvoor expliciet uw toestemming gevraagd   

   worden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

   U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

   Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

   persoonsgegevens.

   Tevens heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de vereniging een verzoek kunt indienen om uw   

   persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail secretaris f.ven52@upcmail.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en

Burgerservicenummer(BSN) zwart.

Dit is ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De vereniging wil u er op wijzen dat u de mogelijk hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  

  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met het 

  secretariaat via f.ven52@upcmail.nl

 

 

 

 

 

 
Home

Verenigings gegevens

Bestuur

Cursussen

Foto’s

Agenda oefenavonden

Evenementen agenda

AED’s in Oirschot

AED locaties

Links

Contact